LOGO
 
 

תנאי בונוס הצבה באיטרנט

בונוס זה מוצע ללקוחותינו חינם אין כסף.

זכאי לבונוס מי שמפרסם באמצעותנו בשווי של 1,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).

תנאי הפרסום באינטרנט במסגרת הבונוס הם:

- תוכן הפרסום באינטרנט יתייחס או יפרט את הפרסום הקנוי
- גודל הקובץ המוצב באינטרנט לא יעלה על 150KB
- תוכן הפרסום לא יהיה פוגעני
- דף האינטרנט המפורסם לא יכיל אנימציה או כל תוכן דינמי המפעיל יישומים
- הלקוח יספק את תוכן המידע המפורסם במסגרת הבונוס.

ג'רוסלם מדיה היא הקובעת הבלעדית האם המידע המוצב באינטרנט פוגעני.

תוצב הבהרה שהמפרסם הינו אחראי בלעדית לפרסום. סמוך למידע יוצב מידע לקישור לג'רוסלם מדיה.
השימוש בבונוס זה הינו באחריות בלעדית של המפרסם.

לג'רוסלם מדיה לא תהיה כל אחריות הנובע מהצבת המידע באינטרנט.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאיי הבונוס או לבטלו כליל ללא הודעה מוקדמת.