LOGO
 
 

תנאי בונוס תא דואר אלקטרוני זמני

בונוס זה מוצע ללקוחותינו חינם אין כסף.

זכאי לבונוס מי שמפרסם באמצעותנו בשווי של 300 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).

תא הדואר הזמני יוקצב ללקוח ממועד פרסום המודעה ועד 7 ימים לאחר הפרסום האחרון.
לפי בקשת הלקוח תא הדואר יוסר לפני תום התקופה. את הקמת והסרת תא הדואר יש
לתאם יומיים מראש.

תא הדואר יהיה בדומיין של ג'רוסלם מדיה,  כגון real-estate@jerusalem-media.com .

הלקוח אחראי לבדוק את פעילות ושמישות תא הדואר ויהיה אחראי לשימוש בו וכל
מה שנובע ממנו.

ג'רוסלם מדיה מתחייבת שלא לגלות את תא הדואר האמיתי לגורם כלשהו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאיי הבונוס או לבטלו כליל ללא הודעה מוקדמת